Kategorie se argiewe: Bybelstudies

Bid vir blydskap

Lees: Filippense 4:1-9

“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend” (Filippense 4:6).

Dit sou ‘n jammerlike dag wees as ons as kinders van die Here gedink het dat ons bekommernisse kan weg wens! Dit verdwyn ook nie net as ons bloot positief dink nie. Daar word mos vandag baie gemaak van die sogenaamde “power of positive thinking”. Nee, die wyse waarop ons met ons bekommernisse moet omgaan is om dit oor te gee aan die Here. En dit doen ons deur gebed.

1. Wat is gebed?
2. Partykeer werk dit so dat hoe meer ons bekommerd is, hoe minder bid ons – hoekom werk dit so?
3. Dink jy ook soms dat die Here nie iets aan jou probleme kan doen nie?
4. Watter opdragte kry ons vir die hantering van ons sorge in 1 Petrus 5:7 en Psalm 62:9?
5. Wat beteken die verband tussen blydskap en gebed vir jou in 1 Tessalonisense 5:16?
6. Wat beteken die opdrag: “Bid gedurig” (1 Tessalonisense 5:17)?
7. Filippense 4:6b sê ons moet in alles ons begeertes deur gebed en smeking aan God bekend maak. Wat beteken dit vir waarvoor ons alles kan bid?

My gebed:

• Waarvoor wil ek die Here prys?
• Waarvoor wil ek Hom dank?
• Wat ek wil vir Hom vra?
• Wat wil ek voor Hom bely?
• Waarvoor of vir wie wil ek voorbidding doen?

Geniet jou lewe in die Here

Fokusvers: Prediker 11:9-10

“Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goedvind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen, want in die doderyk waarheen jy op pad is, is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie.”

Wil jy elke dag ten volle geniet? Die Bybel sê jy moet.

Dwarsdeur die Bybel leer ons dat God ons geskep het om Hom in alles te verheerlik. Prediker fokus op een spesifieke manier waarop ons dit doen: deur ons lewens in die Here geniet!

 1. Lees die volgende gedeeltes: Prediker 2:24-25, 3:12-13, 3:22, 5:17-19, 8:15 en 9:7-10. Wat word ons in al sewe skrifgedeeltes in die boek Prediker beveel?
 2. Wat is jou eerste indruk as jy hierdie herhalende opdrag hoor? Hoekom kan hierdie opdrag sommige mense moontlik onrustig maak?
 3. Wie word telkens as die Gewer van alle gawes in Prediker aangedui? Wat lei ons hieruit af oor die genieting van die lewe?
 4. Wat leer ons uit die spesifieke dinge wat die Here ons beveel om te geniet in Prediker 9:7-10?
 5. Lees weer Prediker 11:9-10. Watter wonderlike opdrag word hier aan jongmense gegee?
 6. Wat leer die Here ons hieruit oor heeltyd uitstel om sekere dinge in die lewe te geniet?
 7. Watter beperkings gee die Here aan jongmense ten opsigte van die genieting van die lewe?
 8. Hoe help hierdie beperkings ons om werklik die lewe te geniet?
 9. Wat beteken dit prakties om kommer uit jou hart te hou en te vermy wat jou liggaam kwaad kan doen?
 10. Beoordeel die volgende stelling: “Ons is slegs in staat om werklik die lewe as ‘n gawe van die Here te geniet omdat Christus in ons plek vir ons sondes gesterf het.”
 11. Hoe verskil die Prediker se opdrag om die lewe te geniet van die destydse ongelowiges se slagspreuk: “Laat ons eet en drink, want môre sterf ons”? Dit staan in Jesaja 22:13 en 1 Korintiërs 15:32.
 12. Wat sê die Here deur die Prediker vir ons wat gereeld ‘n skeiding tussen ons alledaagse en godsdienstige lewens maak?
 13. Op watter wyse gaan jy die Here se opdrag gehoorsaam om die lewe in Hom te geniet? Dink aan vyf dinge wat jy kan doen om jou lewe in die Here te geniet.

Die Here leer ons deur die Prediker dat die genieting van die lewe en gehoorsaamheid aan Hom hand aan hand gaan. Ons alledaagse en godsdienstige lewens hang ten nouste saam. Ons verheerlik God wanneer ons ons lewens in Hom geniet!

Waar vind ek blydskap?

Ons gaan hoofsaaklik kyk na die brief aan die Filippense. Die stad Filippi het op ’n heuwel hoog bokant ’n pragtige vallei gelê. Dit was ’n ryk en welgestelde stad, want dit het in ’n goudstreek gelê. Dit was ’n stad vol afgetrede Romeinse staatsamptenare en soldate wat Latyn gepraat het en ’n goeie pensioen uit Rome ontvang het.

Dit was ongeveer in die jaar 50 n.C. toe daar deur die werk van Paulus ’n gemeente gestig is. Hy het hierdie gemeente weer op sy derde sendingreis besoek. Nou skryf hy hierdie brief.

Lees: Filippense 4:1-22

 1. Deel julle gedagtes met mekaar oor die volgende vrae:
 • Waaroor is jy tans die blyste?
 • Wat maak jou gelukkig?
 • Waaroor bekommer jy jou die meeste?
 • Waarin soek mense hulle blydskap en lewensvreugde gewoonlik?
 • Wat leer die flieks ons – wat maak ons gelukkig?

Moet my omstandighede my blydskap bepaal?

2. Fokus op vers 11 en 12 en praat oor die volgende vrae en stellings:

 • Wat leer julle uit Paulus se omstandighede? Onthou ook dat hy in die tronk was toe hy hierdie brief geskryf het.
 • Bespreek: ”Besittings en omstandighede kan nie lewensvreugde waarborg nie”. (Ken jy iemand wat skatryk maar bitter ongelukkig is?)
 • Beteken dit dat ‘n gelowige niks mag besit nie, of dat hy altyd moet swaarkry? (Vergelyk Prediker 5:9 met vers 17).
 • Hoekom soek mense dan dikwels hulle lewensblydskap en vreugde in besittings en die genietinge van die wêreld?

Waar moet gelowiges dan hul lewensvreugde soek en vind?

3. Lees Filippense 4:4 en 9-11 en bespreek die volgende vrae:

 • Waar vind die gelowige lewensblydskap? Hoekom is vers 4 ’n opdrag?
 • Die Naam ”Here” beteken letterlik: Koning, baas of eienaar. Wat sê dit vir jou op die vraag: Wie is dan in beheer van my lewe en wat beteken dit vir alle omstandighede in my lewe?
 • Paulus het ten spyte van sy omstandighede geleer om vergenoeg te wees. Wat beteken dit en hoekom verander hierdie lewenskuns ons uitkyk op ons omstandighede?
 • Dink aan al jou bekommernisse. Wat is die grootste dief in jou lewe van jou vreugde?
 • Hoekom kan jy steeds vreugdevol lewe? Kyk wat leer hierdie Skrifgedeeltes jou oor God: Romeine 8:31-32 en Filippense 4:19.
 • Lees Spreuke 10:22 en 1 Timoteus 6:17 en praat oor die volgende stelling: ”Lewensvreugde word nie gebou op gawes nie, maar op die Gewer van die gawes”.

4. Wat het jy uit dié Bybelstudie geleer? Vat die kernwaarheid van hierdie Bybelstudie saam in ’n sin of twee.

10 vrae vir persoonlike Bybelstudie

Ware lewensvreugde lê daarin om jouself voortdurend en aanhoudend in God se Woord te verdiep (Psalm 1).  Hier is iets om jou daarmee te help.  Kry vir jou ’n gedeelte, en antwoord dan die vrae.  Dit werk op enige gedeelte – toets die bietjie!  Dit werk!

 1.  Wat is my teks?
 2. Wat is die hoofgedagte van die gedeelte wat ek gelees het?
 3. Wat word gesê van God die Vader, die Here Jesus en die Heilige Gees?
 4. Watter beloftes, versekering of opdrag is daar?
 5. Watter voorbeeld is daar aan my gestel om te volg?
 6. Watter waarskuwing of gevolge word aan my gestel?
 7. Watter ander verse is daar met dieselfde betekenis?
 8. Wat verstaan ek nie?
 9. Hoe kan ek die Here antwoord op die gedeelte?
 10. Wat kan ek bid?

Wie is Christus

SKRIFLESING:       Filippense 2:5-11
FOKUS:                     Filippense 2:6-7
TEMA:                        Christus se gesindheid teenoor sy menswording.

Laai die Bybelstudie as ‘n Word-dokument af.

Filippense 2:5-11 is uniek in die sin dat dit ons Here Jesus se eie gesindheid teenoor sy menswording beskryf. Hier hoor ons wat Hy bereid was om in ons plek te doen.

Verdieping

 1. Wat beteken dit dat Jesus “in die gestalte van God was” (Fil 2:6)?
 2. Wat beteken dit dat Hy “die gestalte van ’n slaaf” aangeneem het (Fil 2:7)?
 3. Wat sê die volgende woorde van ons Here Jesus se gesindheid teenoor sy menswording: Hy “het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie” (Fil 2:6b).
 4. Hoekom is die beskrywing van ons Here Jesus se menswording as ’n “vernedering” so akkuraat?
 5. Hoekom het Jesus die menslike natuur aangeneem? Vgl. Heb 2:14,17.
 6. Gee verskeie redes hoekom kruisiging as ’n “vernedering” beskou kan word. Vgl. Deut 21:23; Gal 3:13.
 7. Wat leer ons uit die feit dat Jesus juis “gehoorsaam” was tot in die dood?
 8. Hoekom was Jesus gehoorsaam tot aan die dood? Vgl. 2 Kor 5:21.
 9. Wat is die gevolg van Jesus se menswording en sterwe volgens Filippense 2:9-11?

Toepassing

 1. Met alles in ag geneem, wat sou jy sê is die werklike boodskap van Kersfees?
 2. Lees Filippense 2:5. In die lig van alles wat sover bespreek is, watter “gesindheid” word daar van my en jou verwag? Vgl. Fil 2:3-4. Wees lekker prakties.

Dáár by Betlehem verbind die ewige Homself aan tyd, en die Koning van die eeue neem die gestalte van ’n slaaf aan

Hardloop die wedloop wat God voor jou lê

SKRIFLESING:        Hebreërs 12:1-3
FOKUS:                       Hebreërs 12:2
TEMA:                        Hardloop die wedloop wat God voor jou lê met volharding!

Laai die Bybelstudie as ‘n Word-dokument af.

In Hebreërs word ons aangemoedig om in die geloof te volhard ten spyte van moeilike omstandighede. In ons Skrifgedeelte word geloof vergelyk met ’n wedloop: ons word soms moeg, maar ons moet alles doen om by die wenstreep te kom!

Inleiding

 1. Wat is “volharding”? Hoor by elkeen en kom by ’n definisie uit.
 2. Gaan in die ry af en hoor by elkeen waarin hy of sy volharding het.

Om ons geloofswedloop suksesvol te kan voltooi, is drie dinge nodig:

[1] Vergemaklik jou wedloop deur al jou laste en sonde af te gooi

 1. Hoekom wil ’n atleet sover moontlik sonder enige laste (ekstra gewig) deelneem?
 2. Wees lekker prakties: Maak ’n lys van die dinge wat vir ons laste kan wees in ons geloofswedloop.
 3. In die lig van die wedloop, wat beteken dit dat sonde ons “maklik verstrik”?
 4. Wees lekker prakties: Van watter verskillende sondes wat “algemeen” is vir ons ouderdom beveel die Here ons om ontslae te raak?

Die Here verwag nie van ons om ekstra bagasie te dra in hierdie wedloop nie, maar bloot om te hardloop!

 [2] Hardloop jou wedloop met volharding

 1. Wat beteken dit prakties om die geloofswedloop te “hardloop”?
 2. Waarom is volharding so belangrik vir ’n suksesvolle geloofswedloop?

In die geloof is ons nie besig met ’n naelloop van ’n paar honderd meter nie, maar met ’n langafstand-wedloop. Hardloop daarom met volharding!

[3] Vestig jou oog op Jesus

 1. Die opdrag om te hardloop met “die oog gevestig op Jesus” maak dit duidelik hoe daar gehardloop moet word. Wat beteken dit prakties?
 2. Hoekom kan en moet ons ons Here Jesus duidelik voor oë hou?
 3. Hoekom word ons Here Jesus die Begin en Voleinder van die geloof genoem?
 4. Hoekom word daar hier gepraat van die kruis as ’n skande?
 5. Hoe ondersteun die Heilige Gees ons in die geloofswedloop? 2 Tim 1:7.
 6. Wat sal die gevolg wees van oë wat nie op Jesus gevestig is nie?

Afronding

 1. Watter dinge is volgens 12 nodig om jou geloofswedloop suksesvol te voltooi?

My lewensambisie: om Christus al hoe beter te leer ken

SKRIFLESING:        Filippense 3:1-16
FOKUS:                       Filippense 3:10-12
TEMA:                        My lewensambisie: om Christus al hoe beter te ken!

Laai die Bybelstudie as ‘n Word-dokument af.

Citius. Altius. Fortius. = Vinniger. Hoër. Sterker.

Dit is die amptelike leuse of ambisie van die Olimpiese Spele. In ons Skrifgedeelte praat Paulus onder leiding van die Heilige Gees van sy ambisie as Christen-atleet.

Inleiding

 1. Wat is jou grootste droom of ambisie? Hoor by elkeen in die groep.

Paulus se lewensambisie en ons lewensambisie

 1. Wat sou jy sê was Paulus se lewensambisie vóór sy bekering? Fil 3:4-6.
 2. Wat het gemaak dat Paulus se lewensambisie geheel en al verander is?
 3. Wie van julle het rekeningkunde as vak? Verduidelik vir die groep wat dit beteken as Paulus sê dat dit wat eers vir hom ’n bate was, hy nou as ’n las.

Paulus gebruik ’n baie skerp woord om na sy vorige lewensambisie te verwys. Hy noem dit “verwerplik” (1983/92-Vertaling) – letterlik “drek” (1933/53-Vertaling)!

 1. Wat leer die Here ons hier oor hoe ons gered word? Vgl Ef 2:8-10.
 2. Hoe kan ons Paulus se lewensambisie in Filippense 3:10-11 opsom?
 3. Wees lekker prakties: Wat beteken dit alles “om Christus te ken”?
 4. Hoe het Paulus se lewensambisie ook uiting gevind in sy woorde? Vgl. 1 Kor 2:2.
 5. Dink bietjie saam: Hoekom moet Paulus se lewensambisie ook elke Christen se lewensambisie wees?

Dis goed en reg om ambisie te hê in jou akademie, jou sport, jou verhoudinge, jou ontspanning. Maar hierdie ambisie mag nooit maar nooit ons lewensambisie wees nie.

Ons moet daarna streef om Christus al hoe beter te ken!

 1. Paulus erken dat hy Christus nog nie ken soos hy behoort nie. Hoekom is hierdie woorde skokkend as ons in ag neem wie Paulus was en wat hy alles gedoen het?
 2. Wees lekker prakties: Wat moet ons saam met Paulus doen om te verseker dat ons Christus al hoe beter leer ken?
 3. Hoekom is die beeld van atletiek juis so geskik om ons geestelike groei te beskryf?
 4. Wat sê hierdie strewe van Paulus vir ons wat so baie keer dink dat ons gered is en nou maar net agteroor kan sit en wag vir die wederkoms?
 5. Paulus sluit hierdie gedeelte af met die woorde dat ons almal wat geestelik volwasse is, hierdie gesindheid moet hê. Watter gesindheid is dit?

Afronding

 1. Som hierdie Bybelstudie in ’n enkele sin op.

Hoe om geestelik fiks te word & bly

SKRIFLESING:        1 Timoteus 4:6-16
FOKUS:                     1 Timoteus 4:7-8
TEMA:                        Hoe om geestelik fiks te word en te bly.

Laai af as ‘n Word-dokument.

In 1 Timoteus 4 leer Paulus vir Timoteus hoe hy ’n goeie dienaar van Jesus Christus kan wees. Een so manier is deur geestelik fiks te word en te bly.

Inleiding

 1. Sou julle sê Suid-Afrikaners hou oor die algemeen van sport? Maak ’n lys van die verskillende spoortsoorte waaraan elkeen in julle groep deelneem.
 2. Watter belangrike dinge moet mens doen om te sorg dat jy jou sport kan geniet?
 3. Nou die vraag: In vergelyking met ons fisiese fiksheid, hoe fiks is ons geestelik?

Om geestelik fiks te word en te bly beveel die Here ons by monde van Paulus om twee dinge te doen:

[1] Eet gedurig die regte voedsel (1 Tim 4:6-7a)!

 1. Hoekom is ons geestelike dieet belangrik vir ons geestelike fiksheid?
 2. Wat is die regte geestelike dieet? Wat moet ons “eet” (1 Tim 4:6)? Vgl. Deut 8:3.
 3. Wat word ons gewaarsku om nie te eet nie, en hoekom? Vgl. 2 Tim 2:16; Tit 3:9.
 4. Beoordeel die volgende stelling: “Om fiks te wil word help dit nie jy eet een keer per week gesonde kos en die res van die week net wat jy wil nie. Dieselfde geld vir jou geestelike fiksheid”.
 5. Wees lekker prakties: Hoe kan ons seker maak dat ons elke dag die regte geestelike dieet volg?

[2] Oefen gedurig die regte spiere (1 Tim 4:7b-8)!

 1. Wat is die regte spiere wat Paulus vir Timoteus beveel om te oefen?
 2. Wat beteken dit om jou te oefen om in toewyding aan God te lewe?
 3. Hoekom het ons juis oefening nodig om in toewyding aan God te lewe?
 4. Het liggaamlike oefening volgens ons Skrifgedeelte dan geen waarde nie?
 5. Wat word daarmee bedoel dat om in toewyding aan God te lewe “in alle opsigte groot waarde het, want dit bevat ’n belofte van lewe, vir nou en die toekoms”?
 6. Wees lekker prakties: Hoe kan ons seker maak dat ons elke dag die regte geestelike spiere oefen?

Afronding

 1. Watter dinge is volgens 1 Timoteus 4 nodig om geestelik fiks te word en te bly?

Dit gaan nie daaroor dat ons deur geestelike oefening die ewige lewe kan verkry nie. Onthou: Ons werk nie vir ons verlossing nie, maar vir ons Verlosser!

 

Is dit sonde om die lewe te geniet?

Laai die Bybelstudie af as ‘n Word-dokument.

Lees: Prediker 2:24-25; 3:12-13,22; 5:17-19; 8:15; 9:7-10; 11:9-10
Fokus: Prediker 11:9-10 “Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goedvind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks.

Bespreking

 1. Wat is die grootste doel van die mens op aarde?
 2. Wat word ons in al sewe Skrifgedeeltes in die boek Prediker beveel?
 3.  Wat is jou eerste indruk as jy hierdie opdrag hoor?
 4. Wie word heeltyd as die gewer van die verskeie gawes in Prediker aangedui? Wat lei ons hieruit af?
 5. Lees weer Prediker 11:9-10. Wat is die enigste en positiewe riglyn wat daar vir jongmense gegee word?
 6. Wat leer Prediker 11:9-10 oor heeltyd uitstel om sekere dinge in die lewe te geniet?
 7. Wat leer Prediker 11:9-10 uiteindelik oor hoe ons ons lewens moet geniet?
 8. Hoe verstaan julle as groep die “beperking” wat ons in Prediker 11:9-10 lees oor “God wat van ons rekenskap sal eis” oor die genieting van die lewe?
 9. Wat beteken dit prakties om kommer uit jou hart te hou en te vermy wat jou liggaam kwaad kan doen?
 10. Wat is die goue reël om te weet wat reg of verkeerd is in wat jy doen of dink of sê volgens Efesiërs 5:10?

Samevatting: Dwarsdeur die Bybel leer ons dat die mens se doel op aarde is om God te verheerlik in alles wat hy doen. In sy boek fokus die Prediker spesifiek op een wyse waarop ons God verheerlik: wanneer ons ons lewens geniet!

Die Here leer ons duidelik vandag deur die Prediker: genieting van die lewe en gehoorsaamheid aan Hom gaan hand aan hand. Ons “alledaagse” en “godsdienstige” lewens hang ten nouste saam. Ons verheerlik God wanneer ons ons lewens in Hom geniet!

Wat weet jy van die skietlood in Amos?

Amos 7:7-9

Die skietlood.

 1. Lees Amos 7:7-9
  • Wat is ʼn skietlood?
  • Wat sê hierdie metafoor vir jou, dat God voor sy volk met ʼn maatinstrument staan?
  • Wat insinueer die simboliek van die skietlood vir jou? Hou in gedagte dit is ʼn instrument wat presisie meet. Loodreg van onder na bo. (Loer ook na Openbaring 3: 15-16)
  • Wat is dan die regte pad? (Kyk ook na Johannes 14: 6)
  • Wat sê die Here sal hy doen aan die wat gemeet word en nie reg is nie?
  • Waarna verwys vers 9 spesifiek?
  • Kan jy aan enige hedendaagse voorbeelde dink?
 2. Bietjie insig.
  • Wanneer gaan ons gemeet word?
  • Wat leer hierdie gedeelte ons dus? En hoe sal jy dit toepas?
  • Enige opmerkings of vrae?