Verassing: Ja of nee?

Die Christelike kultuur neem al hoe meer die tradisie van verassing aan. In hierdie boekie kyk ons in diepte na wat die Bybel oor verassing en lykverbranding sê. Ons kyk wat bely ons in die Heidelbergse Kategismus oor ons liggame, en sien wat die Bybel oor lykversorging en begrafnis sê. Laastens kyk ons na wat dit beteken dat jou liggaam ‘n tempel van die Here is. Aan die einde sal jy dié vraag kan beantwoord: Is dit reg om veras te word?

Laai hier die pdf-boekie deur Ds. Werner Brotherton af.

 

 

Jou kosbare belydenis

Daar is soveel mense wat wonder oor ons belydenisskrifte en of hulle nog nodig is. In hierdie boekie kyk ons in diepte na wat ons in ons geloof bely.

Laai die pdf hier af.

Die volgende aspekte van ons belydenis word elkeen kortliks behandel:
Hoofstuk 1: Belydenis en die Bybel
Hoofstuk 2: Die Drie-enige God
Hoofstuk 3: God is ’n regverdige Regter
Hoofstuk 4: Ons Middelaar is God en Mens
Hoofstuk 5: Ons geloof het ’n inhoud
Hoofstuk 6: Die Heilige Gees woon in ons
Hoofstuk 7: Die Kerk van Jesus Christus
Hoofstuk 8: Die Woord en sakramente is genademiddele
Hoofstuk 9: Die sleutels van die koninkryk
Hoofstuk 10: Die opstanding en ewige lewe

Praktiese wenke vir jeugbediening

 1. Maak seker dat alles wat aangepak word altyd herlei kan word na die evangelie.
 2. Moenie in die eerste plek fokus op programme nie, maar op verhoudinge.
 3. Moenie net fokus op kennisoordrag nie; betrek die jeug se kop, hart én hand.
 4. Eerder kwaliteit as kwantiteit.
 5. Ouers speel losweg die grootste rol in kinders se geloofsvorming. Fokus op die toerusting van ouers sodat hulle hulle kinders teoreties en prakties kan toerus.
 6. Die jeug het wonderlike gawes ontvang. Rus hulle toe om hulle gawes te ontgin.
 7. Maak die jeug reeds van vroeg af betrokke by eredienste en gemeente-aktiwiteite.
 8. Die jeug wil iets vir ander gaan doen. Skep vir hulle die geleentheid om uit te reik in hulle gemeente en gemeenskap.
 9. Die geheim van voor- en laerskoolbediening lê in die betrokkenheid van die ouers.
 10. Hoërskooljeug word wonderlik bereik deur naskoolse jongmense wat as mentors optree.
 11. Moedig naskoolse jeug aan om ’n Bybelstudie- of Kleingroep te begin waar hulle op gereelde basis saamkom om saam te leer en te groei en te doen.
 12. Maak seker die jeug weet van al die verskillende kampe en uitreike wat gereël word, en van al die leesstof wat daar vir hulle geskryf word (kruispad.net; www.gkjeug.co.za; Kruispad-tydskrif op Facebook).

Wie is Christus

SKRIFLESING:       Filippense 2:5-11
FOKUS:                     Filippense 2:6-7
TEMA:                        Christus se gesindheid teenoor sy menswording.

Laai die Bybelstudie as ‘n Word-dokument af.

Filippense 2:5-11 is uniek in die sin dat dit ons Here Jesus se eie gesindheid teenoor sy menswording beskryf. Hier hoor ons wat Hy bereid was om in ons plek te doen.

Verdieping

 1. Wat beteken dit dat Jesus “in die gestalte van God was” (Fil 2:6)?
 2. Wat beteken dit dat Hy “die gestalte van ’n slaaf” aangeneem het (Fil 2:7)?
 3. Wat sê die volgende woorde van ons Here Jesus se gesindheid teenoor sy menswording: Hy “het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie” (Fil 2:6b).
 4. Hoekom is die beskrywing van ons Here Jesus se menswording as ’n “vernedering” so akkuraat?
 5. Hoekom het Jesus die menslike natuur aangeneem? Vgl. Heb 2:14,17.
 6. Gee verskeie redes hoekom kruisiging as ’n “vernedering” beskou kan word. Vgl. Deut 21:23; Gal 3:13.
 7. Wat leer ons uit die feit dat Jesus juis “gehoorsaam” was tot in die dood?
 8. Hoekom was Jesus gehoorsaam tot aan die dood? Vgl. 2 Kor 5:21.
 9. Wat is die gevolg van Jesus se menswording en sterwe volgens Filippense 2:9-11?

Toepassing

 1. Met alles in ag geneem, wat sou jy sê is die werklike boodskap van Kersfees?
 2. Lees Filippense 2:5. In die lig van alles wat sover bespreek is, watter “gesindheid” word daar van my en jou verwag? Vgl. Fil 2:3-4. Wees lekker prakties.

Dáár by Betlehem verbind die ewige Homself aan tyd, en die Koning van die eeue neem die gestalte van ’n slaaf aan

Hardloop die wedloop wat God voor jou lê

SKRIFLESING:        Hebreërs 12:1-3
FOKUS:                       Hebreërs 12:2
TEMA:                        Hardloop die wedloop wat God voor jou lê met volharding!

Laai die Bybelstudie as ‘n Word-dokument af.

In Hebreërs word ons aangemoedig om in die geloof te volhard ten spyte van moeilike omstandighede. In ons Skrifgedeelte word geloof vergelyk met ’n wedloop: ons word soms moeg, maar ons moet alles doen om by die wenstreep te kom!

Inleiding

 1. Wat is “volharding”? Hoor by elkeen en kom by ’n definisie uit.
 2. Gaan in die ry af en hoor by elkeen waarin hy of sy volharding het.

Om ons geloofswedloop suksesvol te kan voltooi, is drie dinge nodig:

[1] Vergemaklik jou wedloop deur al jou laste en sonde af te gooi

 1. Hoekom wil ’n atleet sover moontlik sonder enige laste (ekstra gewig) deelneem?
 2. Wees lekker prakties: Maak ’n lys van die dinge wat vir ons laste kan wees in ons geloofswedloop.
 3. In die lig van die wedloop, wat beteken dit dat sonde ons “maklik verstrik”?
 4. Wees lekker prakties: Van watter verskillende sondes wat “algemeen” is vir ons ouderdom beveel die Here ons om ontslae te raak?

Die Here verwag nie van ons om ekstra bagasie te dra in hierdie wedloop nie, maar bloot om te hardloop!

 [2] Hardloop jou wedloop met volharding

 1. Wat beteken dit prakties om die geloofswedloop te “hardloop”?
 2. Waarom is volharding so belangrik vir ’n suksesvolle geloofswedloop?

In die geloof is ons nie besig met ’n naelloop van ’n paar honderd meter nie, maar met ’n langafstand-wedloop. Hardloop daarom met volharding!

[3] Vestig jou oog op Jesus

 1. Die opdrag om te hardloop met “die oog gevestig op Jesus” maak dit duidelik hoe daar gehardloop moet word. Wat beteken dit prakties?
 2. Hoekom kan en moet ons ons Here Jesus duidelik voor oë hou?
 3. Hoekom word ons Here Jesus die Begin en Voleinder van die geloof genoem?
 4. Hoekom word daar hier gepraat van die kruis as ’n skande?
 5. Hoe ondersteun die Heilige Gees ons in die geloofswedloop? 2 Tim 1:7.
 6. Wat sal die gevolg wees van oë wat nie op Jesus gevestig is nie?

Afronding

 1. Watter dinge is volgens 12 nodig om jou geloofswedloop suksesvol te voltooi?

My lewensambisie: om Christus al hoe beter te leer ken

SKRIFLESING:        Filippense 3:1-16
FOKUS:                       Filippense 3:10-12
TEMA:                        My lewensambisie: om Christus al hoe beter te ken!

Laai die Bybelstudie as ‘n Word-dokument af.

Citius. Altius. Fortius. = Vinniger. Hoër. Sterker.

Dit is die amptelike leuse of ambisie van die Olimpiese Spele. In ons Skrifgedeelte praat Paulus onder leiding van die Heilige Gees van sy ambisie as Christen-atleet.

Inleiding

 1. Wat is jou grootste droom of ambisie? Hoor by elkeen in die groep.

Paulus se lewensambisie en ons lewensambisie

 1. Wat sou jy sê was Paulus se lewensambisie vóór sy bekering? Fil 3:4-6.
 2. Wat het gemaak dat Paulus se lewensambisie geheel en al verander is?
 3. Wie van julle het rekeningkunde as vak? Verduidelik vir die groep wat dit beteken as Paulus sê dat dit wat eers vir hom ’n bate was, hy nou as ’n las.

Paulus gebruik ’n baie skerp woord om na sy vorige lewensambisie te verwys. Hy noem dit “verwerplik” (1983/92-Vertaling) – letterlik “drek” (1933/53-Vertaling)!

 1. Wat leer die Here ons hier oor hoe ons gered word? Vgl Ef 2:8-10.
 2. Hoe kan ons Paulus se lewensambisie in Filippense 3:10-11 opsom?
 3. Wees lekker prakties: Wat beteken dit alles “om Christus te ken”?
 4. Hoe het Paulus se lewensambisie ook uiting gevind in sy woorde? Vgl. 1 Kor 2:2.
 5. Dink bietjie saam: Hoekom moet Paulus se lewensambisie ook elke Christen se lewensambisie wees?

Dis goed en reg om ambisie te hê in jou akademie, jou sport, jou verhoudinge, jou ontspanning. Maar hierdie ambisie mag nooit maar nooit ons lewensambisie wees nie.

Ons moet daarna streef om Christus al hoe beter te ken!

 1. Paulus erken dat hy Christus nog nie ken soos hy behoort nie. Hoekom is hierdie woorde skokkend as ons in ag neem wie Paulus was en wat hy alles gedoen het?
 2. Wees lekker prakties: Wat moet ons saam met Paulus doen om te verseker dat ons Christus al hoe beter leer ken?
 3. Hoekom is die beeld van atletiek juis so geskik om ons geestelike groei te beskryf?
 4. Wat sê hierdie strewe van Paulus vir ons wat so baie keer dink dat ons gered is en nou maar net agteroor kan sit en wag vir die wederkoms?
 5. Paulus sluit hierdie gedeelte af met die woorde dat ons almal wat geestelik volwasse is, hierdie gesindheid moet hê. Watter gesindheid is dit?

Afronding

 1. Som hierdie Bybelstudie in ’n enkele sin op.

Hoe om geestelik fiks te word & bly

SKRIFLESING:        1 Timoteus 4:6-16
FOKUS:                     1 Timoteus 4:7-8
TEMA:                        Hoe om geestelik fiks te word en te bly.

Laai af as ‘n Word-dokument.

In 1 Timoteus 4 leer Paulus vir Timoteus hoe hy ’n goeie dienaar van Jesus Christus kan wees. Een so manier is deur geestelik fiks te word en te bly.

Inleiding

 1. Sou julle sê Suid-Afrikaners hou oor die algemeen van sport? Maak ’n lys van die verskillende spoortsoorte waaraan elkeen in julle groep deelneem.
 2. Watter belangrike dinge moet mens doen om te sorg dat jy jou sport kan geniet?
 3. Nou die vraag: In vergelyking met ons fisiese fiksheid, hoe fiks is ons geestelik?

Om geestelik fiks te word en te bly beveel die Here ons by monde van Paulus om twee dinge te doen:

[1] Eet gedurig die regte voedsel (1 Tim 4:6-7a)!

 1. Hoekom is ons geestelike dieet belangrik vir ons geestelike fiksheid?
 2. Wat is die regte geestelike dieet? Wat moet ons “eet” (1 Tim 4:6)? Vgl. Deut 8:3.
 3. Wat word ons gewaarsku om nie te eet nie, en hoekom? Vgl. 2 Tim 2:16; Tit 3:9.
 4. Beoordeel die volgende stelling: “Om fiks te wil word help dit nie jy eet een keer per week gesonde kos en die res van die week net wat jy wil nie. Dieselfde geld vir jou geestelike fiksheid”.
 5. Wees lekker prakties: Hoe kan ons seker maak dat ons elke dag die regte geestelike dieet volg?

[2] Oefen gedurig die regte spiere (1 Tim 4:7b-8)!

 1. Wat is die regte spiere wat Paulus vir Timoteus beveel om te oefen?
 2. Wat beteken dit om jou te oefen om in toewyding aan God te lewe?
 3. Hoekom het ons juis oefening nodig om in toewyding aan God te lewe?
 4. Het liggaamlike oefening volgens ons Skrifgedeelte dan geen waarde nie?
 5. Wat word daarmee bedoel dat om in toewyding aan God te lewe “in alle opsigte groot waarde het, want dit bevat ’n belofte van lewe, vir nou en die toekoms”?
 6. Wees lekker prakties: Hoe kan ons seker maak dat ons elke dag die regte geestelike spiere oefen?

Afronding

 1. Watter dinge is volgens 1 Timoteus 4 nodig om geestelik fiks te word en te bly?

Dit gaan nie daaroor dat ons deur geestelike oefening die ewige lewe kan verkry nie. Onthou: Ons werk nie vir ons verlossing nie, maar vir ons Verlosser!

 

Is dit sonde om die lewe te geniet?

Laai die Bybelstudie af as ‘n Word-dokument.

Lees: Prediker 2:24-25; 3:12-13,22; 5:17-19; 8:15; 9:7-10; 11:9-10
Fokus: Prediker 11:9-10 “Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goedvind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks.

Bespreking

 1. Wat is die grootste doel van die mens op aarde?
 2. Wat word ons in al sewe Skrifgedeeltes in die boek Prediker beveel?
 3.  Wat is jou eerste indruk as jy hierdie opdrag hoor?
 4. Wie word heeltyd as die gewer van die verskeie gawes in Prediker aangedui? Wat lei ons hieruit af?
 5. Lees weer Prediker 11:9-10. Wat is die enigste en positiewe riglyn wat daar vir jongmense gegee word?
 6. Wat leer Prediker 11:9-10 oor heeltyd uitstel om sekere dinge in die lewe te geniet?
 7. Wat leer Prediker 11:9-10 uiteindelik oor hoe ons ons lewens moet geniet?
 8. Hoe verstaan julle as groep die “beperking” wat ons in Prediker 11:9-10 lees oor “God wat van ons rekenskap sal eis” oor die genieting van die lewe?
 9. Wat beteken dit prakties om kommer uit jou hart te hou en te vermy wat jou liggaam kwaad kan doen?
 10. Wat is die goue reël om te weet wat reg of verkeerd is in wat jy doen of dink of sê volgens Efesiërs 5:10?

Samevatting: Dwarsdeur die Bybel leer ons dat die mens se doel op aarde is om God te verheerlik in alles wat hy doen. In sy boek fokus die Prediker spesifiek op een wyse waarop ons God verheerlik: wanneer ons ons lewens geniet!

Die Here leer ons duidelik vandag deur die Prediker: genieting van die lewe en gehoorsaamheid aan Hom gaan hand aan hand. Ons “alledaagse” en “godsdienstige” lewens hang ten nouste saam. Ons verheerlik God wanneer ons ons lewens in Hom geniet!

Werkboek vir Koningskinders

Hier is ‘n voorbeeld van ‘n werkboek vir ‘n Koningskinderskamp. Jy kan ook ‘n gids vir die groepleiers aflaai om die werkboek te doen.

Hier is die inhoudsopgawe van die gids vir die groepleiers:

1. Administratief
1.1 Kamppsalm
1.2 Kampvers
1.3 Bybelstudie-program
1.4 Hantering van werkstukke
2. Hoe werk die Bybel?
3. Vinnige verwysings
4. Antwoorde en riglyne vir werkstukke
4.1 Aktiwiteit 1 – Enige ware God
4.2 Aktiwiteit 2 – Gebed (Onse Vader)
4.3 Aktiwiteit 3 – Skepping
4.4 Aktiwiteit 4 – Die sondeval
4.5 Aktiwiteit 5 – Die 10 gebooie (inleidend)
4.6 Aktiwiteit 6 – 1ste, 2de en 3de gebod
4.7 Aktiwiteit 7 – 4de, 5de en 7de gebod
4.8 Aktiwiteit 8 – 6de, 8ste, 9de en 10de gebod
4.9 Aktiwiteit 9 – Die geboorte van Jesus
4.10 Aktiwiteit 10 – Wonderwerk (Die visvangs)
4.11 Aktiwiteit 11 – Wonderwerk (Vermeerdering van die brood)
4.12 Aktiwiteit 12 – Jesus word gekruisig en begrawe
4.13 Aktiwiteit 13 – Die opstanding
4.14 Aktiwiteit 14 – Hemelvaart
4.15 Aktiwiteit 15 – Die uitstorting van die Heilige Gees
4.16 Aktiwiteit 16 – Ewigheidsperspektief
4.17 Aktiwiteit 17 – Hersiening (opsioneel)
5. Koningskinderslied

Laai die gids vir die groepleier af.
Laai die werkboek vir kinders af.

Speletjies vir kinders

Vliegtuig Eskapade

Tyd: 1-2 minute
Binne/Buite: Albei

Benodighede:
Papier

Instruksies:

 • Twee spanne word gevorm aan weerskante van die kamer. Elke persoon kry ‘n papier om ‘n papiervliegtuig mee te vou.
 • Elkeen begin deur hulle vliegtuigie na die ander kant toe te gooi.
 • Die doel van die speletjie is dat die vliegtuigies nie aan die grond mag raak nie.

Terug na bo

Ballon Trap

Tyd: 15-20 minute
Binne/Buite: Binne

Benodighede:
Ballonne
Tou

Instruksies:

 • Elke persoon het ‘n ballon wat aan hulle enkel vas gemaak is met ‘n stukkie tou.
 • Die doel van die speletjie is om ander mense se ballonne stukkend te trap.
 • As jou ballon stukkend getrap is, is jy uit.
 • Jy mag nie op een been rond staan of spring nie.
 • Jy mag nie ander mense omstamp nie.

Terug na bo

Skoffel Jou Boude

Tyd: 10-20 minute
Binne/Buite: Albei

Benodighede:
Stoele (1 vir elke persoon)

Instruksies:

 • Plaas al die stoele in ‘n groot sirkel.
 • Kies iemand om aan te wees. Daardie persoon moet dan in die middel gaan staan.
 • Laat almal op die stoele gaan sit, met een stoel wat oop is.
 • Die doel van die speletjie is vir die mense wat sit om te voorkom dat die persoon wat aan is op ‘n stoel sit.
 • Hulle doen dit deur op die stoel op ‘n oop stoel langs hulle te gaan sit.
 • Dus mag almal net links of regs beweeg, en glad nie oor ‘n deel van die sirkel hardloop nie.
 • As die persoon wat aan was ‘n sitplek kry, word die persoon wat nie vinnig genoeg geskuif het nie aan.
 • As die groep baie groot is, kan daar twee of drie oop stoele wees.

Terug na bo

Na-Aap

Tyd: 1-10 minute
Binne/Buite: Albei

Benodighede:
Geen

Instruksies:

 • Laat almal in ‘n sirkel staan wat na binne kyk.
 • Kies iemand om aan te wees en stuur hulle uit die kamer uit.
 • Terwyl hulle uit is, kies iemand om die ‘leier’ te wees.
 • Die persoon is die persoon wat almal anders moet na-aap. (voete stamp, rond draai, op een voet staan, dans, sing, ens.)
 • Almal anders moet die leier na-aap sonder om weg te gee wie dit is.
 • Bring die persoon wat aan is terug in die kamer in en laat die speletjie begin.
 • Die doel van die speletjie is vir die persoon wat aan is om die leier te vind.
 • Hulle het 3 kanse om reg te raai.
 • As hulle 3 raaiskote op is, word die leier aan.

Terug na bo

Vang die bal

Tyd: 10-12 minute
Binne/Buite: Albei

Benodighede:
Gholfballe
Strootjies
Masking tape

Instruksies:

 • Verdeel almal in groepe. Elke groep kry 12 strootjies en 1 meter masking tape.
 • Hulle het 10 minute om ‘n houer te bou wat ‘n gholfbal kan vang wat van omtrent 3 meter af laat val word.
 • Een van die groepleiers kan die bal laat val, of elke groepie kan iemand kies om die bal te laat val.
 • Die persoon wat die bal laat val, hou dit in die lug en die groepie sit dan hulle houer waar hulle dink die bal gaan val.
 • Elke groep kry 3 probeerslae.
 • Die groep wat die bal kry om in te gaan en in te bly, wen.

Terug na bo

Vier hoeke

Tyd: 1-10 minute
Binne/Buite: Binne

Benodighede:
Dobbelsteen (Verkieslik een met 4 sye, maar 6 kan werk. Daar gaan net 6 hoeke moet wees.)

Instruksies:

 • Gee vir elke hoek/deel van die kamer ‘n nommer.
 • Elke persoon moet dan ‘n nommer kies en in daardie hoek gaan staan.
 • Die leier rol dan die dobbelsteen. Die nommer waarop dit val se groepie is dan uit.
 • Almal wat uit is, moet in die middel van die kamer gaan sit.
 • Almal wat nog in die speletjie is, kan dan ‘n nuwe hoekie gaan kies. En die dobbelsteen word weer gerol.
 • Die speletjie hou aan totdat daar ‘n wenner is.
 • As die speletjie lank aanhou, kan dit omgeruil word dat die groepie op wie se nommer die dobbelsteen val nog in is en al die ander groepies is dan uit.

Terug na bo

Frisbee Gholf

Tyd: Soveel as wat nodig is
Binne/Buite: Albei

Benodighede:
Frisbees
Mandjies
Nommers (Op papier of iets)

Instruksies:

 • Dis presies soos gholf, maar die frisbees is die balle en die mandjies is die gate.
 • Maak die gate verskillend sodat daar bietjie variasie is. (Langer/korter gate, party met versperrings)
 • Almal maak beurte om die frisbees na die mandjie te gooi, elke gooi tel as ‘n “hou”.
 • Die doel van die speletjie is om die frisbee in die mandjie te kry met die minimum aantal gooie.

Terug na bo

Gryp die Vinger

Tyd: 10 – 15 minute
Binne/Buite: Albei

Benodighede:
Geen

Instruksies:

 • Laat almal in ‘n sirkel staan met hulle arms uitgestrek na albei kante.
 • Laat almal hulle linkerpalm op wys en hulle regtervinger af wys.
 • Elke persoon se vinger moet op die persoon langs hulle se palm wees.
 • Wanneer die leier “GO” skree, moet die volgende gebeur:
 • Elke persoon moet probeer om die ander persoon se vinger te gryp met hulle linkerhand.
 • Hulle moet hulle regtervinger wegruk sodat die ander persoon dit nie kan gryp nie.
 • Almal wie se vingers gegryp is, is uit.

Terug na bo